clock
logo

สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A (Tourist Attractions of China)

September 12, 2023 | by Panda Holiday

สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A (Tourist Attractions of China)

5A China

สถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAAA หรือ สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A (Tourist Attractions of China) เป็นการจัดจำแนกและการประเมินระดับคุณภาพของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน ตามมาตรฐานแห่งชาติ ประเมินโดย "คณะกรรมการจัดระดับคุณภาพสถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาติ" และออกโดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบให้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด เกณฑ์การจัดการมาตรฐานมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
 2. การจัดการการเที่ยวชมสถานที่
 3. ความปลอดภัยของสถานที่
 4. ความสะอาด
 5. สุขภาพและสุขอนามัยในการท่องเที่ยว
 6. บริการไปรษณีย์และโทรคมนาคม
 7. การซื้อของเพื่อการท่องเที่ยว
 8. การจัดการและการปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 9. ความน่าดึงดูดใจของทรัพยากรการท่องเที่ยว
 10. ความน่าดึงดูดจากการตลาด
 11. จำนวนนักท่องเที่ยวประจำปี
 12. อัตราความพึงพอใจจากการสุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงเอกลักษณ์และการรับรู้ของการเสนอสถานที่ท่องเที่ยว

🎬 www.youtube.com/@PandaHolidayTour