clock
logo

11 พิกัดเที่ยวภูฏาน ลองไปสักครั้ง แล้วคุณจะหลงรัก

October 14, 2022 | by Panda Holiday

ภูฏาน ลองไปสักครั้ง แล้วคุณจะหลงรัก

  • ชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten
  • สักการะ องค์หลวงพ่อสัจธรรม
  • ตาชิโชซอง (Tashicho Dzong)
  • สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน
  • โดจูล่า (DochuLa)
  • ปูนาคาซอง (Punakha Dzong)
  • วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang)
  • สะพานแขวนพูนาคา
  • พาโรริงปูซอง หรือ พาโรซอง ซอง ภาษาภูฏาน
  • วัดทักซัง (Taktshang Goemba)
Bhutan ลองไปสักครั้ง แล้วคุณจะรัก ภูฏาน

1.ชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ National Memorial Chorten

ซึ่งเป็นอนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏาณ ท่านประสงค์จะสร้างเพื่อถวานเป็นพุทธบูชา แทนสัญลักษณ์ กาย วาจา และใจ หรือตรีภาคขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Bhutan ลองไปสักครั้ง แล้วคุณจะรัก ภูฏาน

2.สักการะ องค์หลวงพ่อสัจธรรม

เป็นองค์พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บนเขาสามารถมองเห็นเมืองทิมพูได้ทั้งเมือง  องค์หลวงพ่อสัจธรรมนั้นมีความสูงถึง 51.5 เมตร สร้างเสร็จในปี 2015 และภายในองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ยังบรรจุพระพุทธรูปองค์เล็กภายใต้ฐานถึง 125,000 องค์ การสร้างองค์หลวงพ่อสัจธรรมนั้นมีความเชื่อมาจากคำทำนายของโยคีในคริสต์ศตวรรษที่ 20 นามว่า Sonam Zangpo ว่าจะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในภูฏานแห่งนี้ และพระพุทธรูปองค์นั้นจะประทานพรให้มีแต่สันติสุขและความสุขแด่คนทั่วโลก ลงทุนก่อสร้างโดยคนสิงค์โปร์มูลค่าก่อสร้างเบื้องต้น 100 ล้านดอลล่าร์

Bhutan ลองไปสักครั้ง แล้วคุณจะรัก ภูฏาน

3.ตาชิโชซอง (Tashicho Dzong)

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู ซองแห่งนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากและใหญ่โต ปัจจุบันถูกใช้แยกเป็นส่วนต่างๆ เช่น สถานที่ทำงานของกษัตริย์ สถานที่พักในฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ตลอดจนสถานที่ทำการของรัฐบาล  

Bhutan ลองไปสักครั้ง แล้วคุณจะรัก ภูฏาน

4..สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน

ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองทิมพู เป็นสถานที่อนุรักษ์ทาคินสัตว์ประจำชาติของภูฏาน ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์หายากมาก เพราะพบที่ภูฏานเพียงแห่งเดียวเท่านั้นค่ะ มีลักษณะพิเศษ คือมีลักษณะผสมระหว่างวัวกับแพะ มีเขา และลำตัวเป็นสีดา ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง นอกจากทาคินแล้ว ที่ สวนสัตว์แห่งนี้ ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น กวาง และนกอีกนานาพันธุ์

Bhutan ลองไปสักครั้ง แล้วคุณจะรัก ภูฏาน

5.โดจูล่า (DochuLa)

ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร  ให้ท่านชมเจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง หรือ สถูป 108 องค์ ที่ถูกโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี่ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก เพื่อเป็นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชายในการชนะสงครามและเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย และสถานที่นี้ในวันที่อากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงาม

Bhutan ลองไปสักครั้ง แล้วคุณจะรัก ภูฏาน

6.ปูนาคาซอง (Punakha Dzong)

ป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล โดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพ (แม่น้ำพ่อ) และ แม่น้ำโม (แม่น้ำแม่) ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ป้อมปราการแห่งนี้ถูกภัยธรรมชาติทำลายหลายครั้ง คือมีไฟไหม้และน้ำท่วม แต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง

Bhutan ลองไปสักครั้ง แล้วคุณจะรัก ภูฏาน

7.วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang)

วัดนี้อยู่บนยอดเนินใจกลางหุบเขา ใครที่มีบุตรยาก ตั้งใจขอพร อธิฐานที่วัดนี้ให้ดีนะคะ วัดนี้ได้ถูกค้นพบในปี 1499 โดยพระงาหวัง ชอคเยล ชาวภูฏานนิยมมาไหว้ขอพรในเรื่องครอบครัว อาทิ ขอพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรัก ขอพรให้ลูก หรือมาให้พระตั้งชื่อให้ลูก

Bhutan ลองไปสักครั้ง แล้วคุณจะรัก ภูฏาน

8.สะพานแขวนพูนาคา

สะพานแขวนภูนาคา ณ เมืองภูนาคา ซอง เขตภูนาคา เป็นสะพานแขวนที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเมือง ไปยังหมู่บ้าน ซึ่งถูกกั้นไว้โดยแม่น้ำ โพ ชู สะพานเส้นนี้มีความสูงห่างจากพื้นถึง 1300 เมตร และยังเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภูฏานอีกด้วย สะพานนี้แต่เดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อให้พระที่อยู่ในเมืองซอง สามารถเดินทางไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านอีกฟากของแม่น้ำได้ ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้ว ที่น่าทึ่งที่สุดก็คือ สะพานนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยคน และไม่ใช้เครื่องจักรสร้าง แต่กลับยังคงสภาพดีอยู่ ใช้งานได้ดีมาตลอด และปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกคน

Bhutan ลองไปสักครั้ง แล้วคุณจะรัก ภูฏาน

9.พาโรริงปูซอง หรือ พาโรซอง ซอง ภาษาภูฏาน

แปลว่า ป้อมปราการ ซึ่งสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2189 โดยท่านซับดุงงาวังนัมเกล พระอริยสงฆ์ พาโรซอง สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู แต่ปัจจุบันได้เป็นสถานที่ทางานของรัฐบาลแล้วค่ะ และตอนนี้ เป็นที่ตั้งขององค์กรบริหารสงฆ์ประจำเขตปกครองนั้นๆ

Bhutan ลองไปสักครั้ง แล้วคุณจะรัก ภูฏาน

10.วัดทักซัง (Taktshang Goemba)

หรือ รังเสือ (Tiger Nest) วัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของภูฏาน เป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธามากที่สุดแห่งหนึ่งในเขตหิมาลัย แม้แต่ลามะชั้นสูงและชาวทิเบตก็ยังเดินทางข้ามเขาเพื่อมาสักการะอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต วัดทักซังเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของการเที่ยวภูฏาน

สนใจ เที่ยวภูฏาน คลิก
ช่อง Youtube คลิก