clock
logo

9 ประเภทวีซ่าเข้าจีน

February 1, 2023 | by Panda Holiday

9 ประเภทวีซ่าเข้าจีน มีแบบไหนบ้าง

ตามประกาศภายในประเทศ สอท./สกญ. จีนประจำประเทศไทยจะเปิดรับยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อไปนี้ ตั้งแต่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

วีซ่า Q1 และ Q2 ออกให้แก่สมาชิกในครอบครัวของพลเมืองจีนที่กำลังจะเดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อพบปะครอบครัว เยี่ยมญาติ หรือสมาชิกในครอบครัวของชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศจีน รวมทั้งคู่สมรส บิดามารดา คู่สมรสของบิดามารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย หลานและเหลน

เอกสารในการสมัคร: หนังสือเชิญที่ออกโดยพลเมืองจีนและผู้ที่ถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวรของชาวต่างชาติ หนังสือรับรองความสัมพันธ์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจีนของผู้เชิญ หรือสำเนาหนังสือเดินทางของชาวต่างชาติและใบอนุญาตผู้พำนักถาวรของจีน

วีซ่า M ออกให้แก่บุคลากรที่มีความจำเป็นที่จะเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้า

เอกสารในการสมัคร: จดหมายเชิญที่ออกโดยหน่วยงานจีน(โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของหน่วยงานจีนที่เชิญ)

วีซ่า F ออกให้แก่บุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศจีนเพื่อแลกเปลี่ยน เยี่ยมเยือน ศึกษาดูงานและกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

เอกสารในการสมัคร: จดหมายเชิญที่ออกโดยหน่วยงานจีน

วีซ่า Z ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อทำงาน

เอกสารในการสมัคร: "ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว"

วีซ่า S1 และ S2 ออกให้แก่สมาชิกในครอบครัวสายตรงของชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในประเทศจีนเพื่อทำงาน และจะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อเยี่ยมครอบครัวในช่วงระยะสั้นหรือระยะยาว อาทิ คู่สมรส บิดามารดา คู่สมรสของบิดามารดา และบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

เอกสารในการสมัคร: หนังสือเชิญที่ออกโดยผู้เชิญ หนังสือรับรองความสัมพันธ์ สำเนาหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตให้พำนักอาศัยของผู้เชิญ

วีซ่า X1 และ X2 ออกให้แก่ผู้ที่จะเดินทางเข้าไปศึกษาระยะยาว หรือ ระยะสั้นในจีน

เอกสารในการสมัคร: แบบฟอร์ม( JW201/202) และ หนังสือแจ้งการรับเข้าศึกษา

วีซ่า C ออกให้แก่ลูกเรือที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อปฏิบัติหน้าเกี่ยวกับงานด้านลูกเรือ สายการบิน บนเรือและการขนส่งทางอากาศ

เอกสารในการสมัคร: หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยบริษัทขนส่งต่างประเทศหรือหนังสือเชิญที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน

วีซ่า G ออกให้แก่ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อไปเปลี่ยนเครื่องไปยังประเทศอื่น

เอกสารในการสมัคร: เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถ หรือตั๋วเรือ และข้อมูลวันเข้าออกที่แน่ชัด

วีซ่า R ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการแนะนำผู้ที่มีความสามารถระดับสูงจากต่างประเทศและผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน ตามที่โดยหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีนเป็นผู้กำหนดและสามารถส่งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องตามกฎระเบียบที่กำหนด

สนใจท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ไว้วางใจให้แพนด้าเข้ามาดูแลได้เลยค่ะ

จัดกรุ๊ปส่วนตัว…เที่ยวกับคนรู้ใจอย่างที่ใจต้องการ
กรุ๊ปทัวร์…เที่ยวตามความนิยม ครบทุกไฮไลท์
ไม่ว่าอยากได้แบบไหน แพนด้าพร้อมบริการอย่างมืออาชีพ ด้วยคุณภาพระดับ 5 ดาว

#โลกจะกว้าง ทางจะไกล แพนด้าใส่ใจดูแล