clock
logo

5 พิกัดไหว้พระขอพร เที่ยวพม่า สายมูต้องห้ามพลาด

October 14, 2022 | by Panda Holiday

5 พิกัดไหว้พระขอพร เที่ยวพม่า สายมูต้องห้ามพลาด

  • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
  • พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
  • พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงำทัตจี
  • เทพทันใจ (นัตโบโบยี) – เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ) เจดีย์โบดาทาวน์
  • วัดพระหินขาว

เที่ยวพม่า ONE DAY TRIP วันเดียวก็เที่ยวได้

เที่ยวพม่า ONE DAY TRIP วันเดียวก็เที่ยวได้

1. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง

เป็นสถานที่ไหว้พระที่พม่า ขึ้นชื่อมากที่สุดตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยชื่อ “ชเว” หมายถึง ทอง “ดากอง” นั้นเป็นชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง เป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ และมีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด เจดีย์มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักถึง 1100 กิโลกรัม

สถานที่สำคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ซึ่งเราสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดของตัวเอง จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

เที่ยวพม่า ONE DAY TRIP วันเดียวก็เที่ยวได้

2. พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน

(Kyauk Htat Gyi Buddha) เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกว่า 70 เมตร เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดและมีความงดงามที่สุดของประเทศพม่า ทั้งพระพักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแก้ว โดยเฉพาะรวมไปถึงพระจีวรที่มีความพริ้วไหวสมจริงและเมื่อเดินมายังปลายสุดพระบาทของพระนอนองค์นี้ ตรงที่พระบาทมีภาพวาดเป็นมิ่งมงคลสูงสุด เพราะประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและล้อมด้วย รูปมงคล 108 ประการ

เที่ยวพม่า ONE DAY TRIP วันเดียวก็เที่ยวได้

3. พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงำทัตจี

หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบ ด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักเป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูป ทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง

เที่ยวพม่า ONE DAY TRIP วันเดียวก็เที่ยวได้
เที่ยวพม่า ONE DAY TRIP วันเดียวก็เที่ยวได้

4. เทพทันใจ (นัตโบโบยี) – เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ) เจดีย์โบดาทาวน์

เจดีย์โบตาทาวน์ ได้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป อายุกว่า 2,000 ปี โดยในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์ นอกจากนี้ได้จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์

5. วัดพระหินขาว

หรือที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเรียกกันว่า พระหินอ่อน พระหินขาวนี้ สร้างจากหินขาวที่มีลักษณะมันวาว สีขาวสะอาดและไม่มีต าหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 60 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกา ยกขึ้นหันฝ่าพร ะหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมี การน าหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาทซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย

สนใจ เที่ยวพม่า คลิก
ช่อง Youtube คลิก